Trang sức Cao Cấp NHJ | Cty TNHH Vàng Bạc Đá Qúy Ngọc Hải

THÔNG TIN GIÁ VÀNG NHJ


Loại vàngGiá muaGiá bán
Vàng Nhẫn 24K 3,377,000 3,422,000
Vàng 18k.750 2,477,000 2,627,000
Vàng 24K 3,377,000 3,422,000
Vàng 17k 2,477,000 2,627,000
Vàng HMB .990 3,377,000 3,422,000
Vàng đỏ MT.585 2,170,000 2,320,000
Vàng HBS, NHJ 3,390,000 1
Vàng trắng pd .416 2,477,000 2,627,000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 3,653,000 3,673,000
Vàng trắng Ni .585 2,477,000 2,627,000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 3,648,000 3,683,000
Vàng trắng gram 14K.P (Nguyên – Mới ) 79,200,000 99,200,000
Vàng trắng gram có hột Giãn - Đứt - Hư 56,400,000 1
Vàng trắng gram 17K.P (Nguyên – Mới ) 79,200,000 99,200,000
Vàng trắng gram không hột Giãn - Đứt - Hư 66,400,000 1
Loại vàngGiá muaGiá bán
Vàng Nhẫn 24K 3,382,000 3,422,000
Vàng 18k.750 2,477,000 2,627,000
Vàng 24K 3,382,000 3,422,000
Vàng 17k 2,477,000 2,627,000
Vàng HMB .990 3,382,000 3,422,000
Vàng đỏ MT.585 2,170,000 2,320,000
Vàng HBS, NHJ 3,390,000 1
Vàng trắng pd .416 2,477,000 2,627,000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 3,653,000 3,675,000
Vàng trắng Ni .585 2,477,000 2,627,000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 3,648,000 3,683,000
Vàng trắng gram 14K.P (Nguyên – Mới ) 79,200,000 99,200,000
Vàng trắng gram có hột Giãn - Đứt - Hư 56,400,000 1
Vàng trắng gram 17K.P (Nguyên – Mới ) 79,200,000 99,200,000
Vàng trắng gram không hột Giãn - Đứt - Hư 66,400,000 1
Loại vàngGiá muaGiá bán
Vàng Nhẫn 24K 3,382,000 3,422,000
Vàng 18k.750 2,477,000 2,627,000
Vàng 24K 3,382,000 3,422,000
Vàng 17k 2,477,000 2,627,000
Vàng HMB .990 3,382,000 3,422,000
Vàng đỏ MT.585 2,170,000 2,320,000
Vàng HBS, NHJ 3,390,000 1
Vàng trắng pd .416 2,477,000 2,627,000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 3,653,000 3,675,000
Vàng trắng Ni .585 2,477,000 2,627,000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 3,648,000 3,683,000
Vàng trắng gram 14K.P (Nguyên – Mới ) 79,200,000 99,200,000
Vàng trắng gram có hột Giãn - Đứt - Hư 56,400,000 1
Vàng trắng gram 17K.P (Nguyên – Mới ) 79,200,000 99,200,000
Vàng trắng gram không hột Giãn - Đứt - Hư 66,400,000 1
Loại vàngGiá muaGiá bán
Vàng Nhẫn 24K 3,362,000 3,422,000
Vàng 18k.750 2,427,000 2,627,000
Vàng 24K 3,362,000 3,422,000
Vàng 17k 2,427,000 2,627,000
Vàng HMB .990 3,362,000 3,422,000
Vàng đỏ MT.585 2,170,000 2,320,000
Vàng HBS, NHJ 3,390,000 1
Vàng trắng pd .416 2,427,000 2,627,000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 3,653,000 3,675,000
Vàng trắng Ni .585 2,427,000 2,627,000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 3,648,000 3,683,000
Vàng trắng gram 14K.P (Nguyên – Mới ) 79,200,000 99,200,000
Vàng trắng gram có hột Giãn - Đứt - Hư 56,400,000 1
Vàng trắng gram 17K.P (Nguyên – Mới ) 79,200,000 99,200,000
Vàng trắng gram không hột Giãn - Đứt - Hư 66,400,000 1
Loại vàngGiá muaGiá bán
NHJ function beginrefresh(){ window.location.reload() } setTimeout("beginrefresh()",300000)
Loại vàngGiá muaGiá bán
Loai vàng Giá mua Giá bán
Chi nhánh Bến Tre
Vàng Nhẫn 24K 3,382,000 3,422,000
Vàng 18k.750 2,477,000 2,627,000
Vàng 24K 3,382,000 3,422,000
Vàng 17k 2,477,000 2,627,000
Vàng HMB .990 3,382,000 3,422,000
Vàng đỏ MT.585 2,170,000 2,320,000
Vàng HBS, NHJ 3,390,000 1
Vàng trắng pd .416 2,477,000 2,627,000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 3,653,000 3,675,000
Vàng trắng Ni .585 2,477,000 2,627,000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 3,648,000 3,683,000
Vàng trắng gram 14K.P (Nguyên – Mới ) 79,200,000 99,200,000
Vàng trắng gram có hột Giãn - Đứt - Hư 56,400,000 1
Vàng trắng gram 17K.P (Nguyên – Mới ) 79,200,000 99,200,000
Vàng trắng gram không hột Giãn - Đứt - Hư 66,400,000 1
Chi nhánh Cai Lậy
Vàng Nhẫn 24K 3,382,000 3,422,000
Vàng 18k.750 2,477,000 2,627,000
Vàng 24K 3,382,000 3,422,000
Vàng 17k 2,477,000 2,627,000
Vàng HMB .990 3,382,000 3,422,000
Vàng đỏ MT.585 2,170,000 2,320,000
Vàng HBS, NHJ 3,390,000 1
Vàng trắng pd .416 2,477,000 2,627,000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 3,653,000 3,675,000
Vàng trắng Ni .585 2,477,000 2,627,000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 3,648,000 3,683,000
Vàng trắng gram 14K.P (Nguyên – Mới ) 79,200,000 99,200,000
Vàng trắng gram có hột Giãn - Đứt - Hư 56,400,000 1
Vàng trắng gram 17K.P (Nguyên – Mới ) 79,200,000 99,200,000
Vàng trắng gram không hột Giãn - Đứt - Hư 66,400,000 1
Chi nhánh Mỹ Tho
Vàng Nhẫn 24K 3,377,000 3,422,000
Vàng 18k.750 2,477,000 2,627,000
Vàng 24K 3,377,000 3,422,000
Vàng 17k 2,477,000 2,627,000
Vàng HMB .990 3,377,000 3,422,000
Vàng đỏ MT.585 2,170,000 2,320,000
Vàng HBS, NHJ 3,390,000 1
Vàng trắng pd .416 2,477,000 2,627,000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 3,653,000 3,673,000
Vàng trắng Ni .585 2,477,000 2,627,000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 3,648,000 3,683,000
Vàng trắng gram 14K.P (Nguyên – Mới ) 79,200,000 99,200,000
Vàng trắng gram có hột Giãn - Đứt - Hư 56,400,000 1
Vàng trắng gram 17K.P (Nguyên – Mới ) 79,200,000 99,200,000
Vàng trắng gram không hột Giãn - Đứt - Hư 66,400,000 1
Chi nhánh Nguyễn Kim
Vàng Nhẫn 24K 3,362,000 3,422,000
Vàng 18k.750 2,427,000 2,627,000
Vàng 24K 3,362,000 3,422,000
Vàng 17k 2,427,000 2,627,000
Vàng HMB .990 3,362,000 3,422,000
Vàng đỏ MT.585 2,170,000 2,320,000
Vàng HBS, NHJ 3,390,000 1
Vàng trắng pd .416 2,427,000 2,627,000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 3,653,000 3,675,000
Vàng trắng Ni .585 2,427,000 2,627,000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 3,648,000 3,683,000
Vàng trắng gram 14K.P (Nguyên – Mới ) 79,200,000 99,200,000
Vàng trắng gram có hột Giãn - Đứt - Hư 56,400,000 1
Vàng trắng gram 17K.P (Nguyên – Mới ) 79,200,000 99,200,000
Vàng trắng gram không hột Giãn - Đứt - Hư 66,400,000 1
CN Long An
Vàng Nhẫn 24K 3,382,000 3,422,000
Vàng 18k.750 2,477,000 2,627,000
Vàng 24K 3,382,000 3,422,000
Vàng 17k 2,477,000 2,627,000
Vàng HMB .990 3,382,000 3,422,000
Vàng đỏ MT.585 2,170,000 2,320,000
Vàng HBS, NHJ 3,390,000 1
Vàng trắng pd .416 2,477,000 2,627,000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 3,653,000 3,675,000
Vàng trắng Ni .585 2,477,000 2,627,000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 3,648,000 3,683,000
Vàng trắng gram 14K.P (Nguyên – Mới ) 79,200,000 99,200,000
Vàng trắng gram có hột Giãn - Đứt - Hư 56,400,000 1
Vàng trắng gram 17K.P (Nguyên – Mới ) 79,200,000 99,200,000
Vàng trắng gram không hột Giãn - Đứt - Hư 66,400,000 1
Loại vàngGiá muaGiá bán
Vàng Nhẫn 24K 3,377,000 3,422,000
Vàng 18k.750 2,477,000 2,627,000
Vàng 24K 3,377,000 3,422,000
Vàng 17k 2,477,000 2,627,000
Vàng HMB .990 3,377,000 3,422,000
Vàng đỏ MT.585 2,170,000 2,320,000
Vàng HBS, NHJ 3,390,000 1
Vàng trắng pd .416 2,477,000 2,627,000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 3,653,000 3,673,000
Vàng trắng Ni .585 2,477,000 2,627,000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 3,648,000 3,683,000
Vàng trắng gram 14K.P (Nguyên – Mới ) 79,200,000 99,200,000
Vàng trắng gram có hột Giãn - Đứt - Hư 56,400,000 1
Vàng trắng gram 17K.P (Nguyên – Mới ) 79,200,000 99,200,000
Vàng trắng gram không hột Giãn - Đứt - Hư 66,400,000 1

TIN TỨC NHJ

NGÀY VÍA THẦN TÀI MUA GÌ ĐỂ HÚT TÀI LỘC VÀO NHÀ

NGÀY VÍA THẦN TÀI MUA GÌ ĐỂ HÚT TÀI LỘC VÀO NHÀ

Theo quan niệm dân gian, Thần Tài là vị thần chuyên quản Tài Phúc Phú Quý mang lại tài lộc, sung túc và may mắn cho mọi người.  Vì thế nếu bạn sở hữu ...

TIN THỊ TRƯỜNG

CHÊNH LỆCH VÀNG NỘI - VÀNG NGOẠI TĂNG LÊN GẦN 5 TRIỆU ĐỒNG

CHÊNH LỆCH VÀNG NỘI - VÀNG NGOẠI TĂNG LÊN GẦN 5 TRIỆU ĐỒNG

Các đơn vị kinh doanh vàng dường như đang rất cẩn trọng với diễn biến giá vàng hiện tại và việc độ vênh giữa hai thị trường tăng cao có thể là một tro...

TIN KHUYẾN MÃI

Hệ thống chi nhánh

 HOTLINE
 0273 657 6789

 TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Mọi thắc mắc của bạn sẽ được nhân viên của NHJ giải đáp một cách tốt nhất

ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL

Theo dõi chúng tôi